Belgian Drone Federation

Statuten

Artikel 1 - De vereniging

Rechtsvorm

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna “WVV”).

Naam

De VZW draagt de naam Belgian Drone Federation, afgekort BDF.

Zetel

De zetel van de VZW is gelegen in het Brussels Gewest. De zetel van de VZW kan worden overgebracht bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat de nieuwe zetel binnen het Brussels Gewest blijft.

Duur

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.

Identificatie van de VZW

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de VZW, moet de VZW de volgende gegevens vermelden: 1°) naam van de VZW, 2°) rechtsvorm, voluit of afgekort, 3°) volledig adres van de zetel, 4°) ondernemingsnummer, 5°) vermelding van “rechtspersonenregister” en bevoegde rechtbank volgens de zetel, 6°) het e-mail- adres en de website van de VZW en 7°) in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.

Artikel 2 - Belangeloos doel en voorwerp

Belangeloos doel van de VZW

De vereniging heeft tot doel de behartiging van de belangen voor het onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik, dienstverlening en toepassingen, hierna “gebruik”, van allerlei onbemande luchtvaartsystemen in België.

Voorwerp: Activiteiten van de VZW

Zij treedt op als vertegenwoordigster naar de diverse gevestigde instanties, zowel binnen als buiten de luchtvaart en in binnen- en buitenland.

Inzonderheid verstrekt zij aan alle leden alle informatie omtrent de wetgeving, procedures en het gebruik van deze onbemande luchtvaartsystemen met alle aandacht voor een maximale veiligheid zoals dat in de luchtvaart vereist is.

Zij kanaliseert daarbij de diverse al dan niet uiteenlopende belangen van haar leden in functie van het groepsbelang, dit alles met het oog op het ontwikkelen van een hoog professioneel niveau van haar leden. De vereniging laat zich niet in met de bevordering van het recreatief karakter van de onbemande luchtvaartsystemen zoals modelvliegtuigen.

Zij kan daartoe vergaderingen, contactdagen, seminaries, congressen, studiedagen, vormings- en bijscholingscursussen organiseren, hoegenaamd ook, zonder dat deze opsomming beperkend is. Zo kan de vereniging studies, onderzoeken, projecten opzetten, bevorderen of coördineren op technisch, economisch, ecologisch, sociologisch en juridisch gebied van aard om de bevordering, de milieuvriendelijkheid en de veiligheid van het gebruik van onbemande luchtvaartsystemen te verzekeren.

De vereniging kan optreden als exploitant van een aantal terreinen voor deze onbemande vliegende tuigen met als doel testen, opleidingen en demonstraties.

De vereniging beoogt in het bijzonder de coördinatie en bevordering van de initiatieven door haar leden genomen in het kader van de hoger vermelde doelstellingen.

Alle activiteiten welke bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de vereniging, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks en al dan niet uitdrukkelijk vermeld in deze, mogen worden gesteld, mits goedkeuring van de Raad van Bestuur.

Artikel 3 - Lidmaatschap

Leden van de VZW

 • Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de VZW ondersteunt, kan een verzoek tot lidmaatschap richten aan de VZW via de daartoe op de website van de VZW voorziene kanalen, en wordt na betaling van de toepasselijke lidmaatschapsbijdrage lid van de VZW.
 • In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Bestuur collegiaal, discretionair beslissen een lid niet te aanvaarden indien dit lid inbreuk pleegt of heeft gepleegd op de toepasselijke wetgeving van welke aard dan ook, of indien dit lid handelt in strijd met het doel van de vereniging.
 • Leden van de VZW hebben alle rechten voor leden zoals beschreven in het WVV. Zij hebben stemrecht in de Algemene Vergadering en kunnen zich kandidaat stellen om te zetelen in de Raad van Bestuur van de VZW.

Overgangsmaatregel bestaande leden n.a.v. statutenwijziging

 • Alle bestaande leden van de VZW, ongeacht of zij als toegetreden lid, dan wel werkend lid van de VZW kwalificeerden, worden op datum van inwerkingtreding van huidige statuten beschouwd als leden van de VZW met alle rechten zoals beschreven in het WVV.

Lidmaatschapsbijdrage

 • Alle leden van de VZW dienen tijdig hun lidmaatschapsbijdrage te betalen. De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan verschillende lidmaatschapsbijdragen instellen naar gelang de omvang en de hoedanigheid (bv. verschillende bijdrage voor kleine bedrijven en natuurlijke personen dan voor grote bedrijven en instellingen).
 • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij het lid per e-mail, min. drie weken voor het beëindiging van het lopende jaar van het lidmaatschap een opzeg doet per e-mail aan de Raad van bestuur.
 • Bij niet-betaling van de lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar binnen de door de Raad van Bestuur gestelde betalingstermijn, kan het lidmaatschap, inclusief het eventueel stemrecht, van het betreffende lid door de Raad van Bestuur worden geschorst. Slechts na betaling van alle openstaande lidmaatschapsbijdragen komt de schorsing tot een einde.
 • Onverminderd de lidmaatschapsbijdragen die van toepassing zijn op datum van inwerkingtreding van de huidige statuten, kunnen de lidmaatschapsbijdragen maximaal 500 EUR bedragen voor leden in de categorie met de hoogste lidmaatschapsbijdrage.

Uittreding van leden

Leden kunnen op elk ogenblik vroegtijdig uittreden als lid door een schriftelijke melding per e-mail en / of per gewone brief te richten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Secretaris Generaal. Het ontslag zal ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van ontvangstbevestiging van dit schrijven. Een ontslagnemend lid blijft gehouden tot de integrale betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Schorsing van leden

De Raad van Bestuur kan elk lid schorsen indien het betreffende lid een inbreuk begaat of begaan heeft op de toepasselijke wetgeving inzake het gebruik van onbemande luchtvaartuigen of anderszins handelt in strijd met het doel van de vereniging.

De schorsing blijft gelden tot:

 • De Raad van Bestuur de schorsing intrekt, indien de Algemene Vergadering zich nog niet heeft uitgesproken,
 • De Algemene Vergadering de schorsing verder laat gelden tot een periode gedefinieerd door de Algemene Vergadering, indien deze periode niet gedefinieerd is geldt de schorsing tot de volgende Algemene Vergadering,
 • De Algemene Vergadering de schorsing vernietigt met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen,
 • De Algemene Vergadering het lid heeft uitgesloten
 • Een schorsing betekent dat het lid wel nog opgenomen is in de vereniging maar geen rechten meer kan uitoefenen in de vereniging voor de duur van de schorsing voor zolang de voorwaarden om lid te zijn vervuld zijn.

Uitsluiting van leden

 • Een lid kan op elk ogenblik, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens 2/3 van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is. Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de noemer.
 • De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het  Lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor uitsluiting door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het  Lid heeft het recht gehoord te worden op de Algemene Vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een advocaat.

Geen aanspraak op het vermogen van de VZW

Een ontslagnemend of uitgesloten lid kan reeds betaalde bijdragen niet terugvorderen. Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW enz.

Artikel 4 - De Algemene Vergadering

Samenstelling

 • De Algemene Vergadering bestaat uit de leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad Bestuur, of bij afwezigheid de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur .

Alle leden hebben gelijk stemrecht. Elk lid heeft één eigen stem en kan maximaal twee andere leden vertegenwoordigen. Daarbij heeft het een schriftelijke volmacht nodig om te kunnen deelnemen aan de stemming voor diegene die hij vertegenwoordigt.

Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

 • de wijziging van de statuten;
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
 • de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
 • de ontbinding van de VZW;
 • de uitsluiting van een lid;
 • de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 • het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid;
   

Oproepingen

 • De jaarlijkse bijeenkomst van de Gewone Algemene Vergadering zal tijdens het tweede kwartaal van het kalenderjaar gehouden worden op de dag, het uur en de plaats vermeld op de uitnodiging. De oproeping wordt minstens 15 dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden, bestuurders en commissarissen verstuurd per e-mail of per brief op het adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven.
 • De vergadering wordt door de Raad van Bestuur of door minstens twee bestuurders bijeengeroepen.
 • Behoudens de agenda zoals bepaald door de collegiale Raad van Bestuur, zal ook elk punt dat door minstens 1/20 van de leden minstens tien dagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda worden geplaatst.
 • Bijzondere bijeenkomsten in een Bijzondere Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen na collegiale beslissing van de Raad van Bestuur alsook op verzoek van minstens twee bestuurders of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden. In voorkomend geval en in het geval dat 1/5 van de leden daar om verzoeken, roept de Secretaris Generaal de Algemene Vergadering bijeen binnen 21 dagen na het verzoek tot bijeenroeping.
 • Wanneer de agenda betrekking heeft op een statutenwijziging betreft het een Buitengewone Algemene Vergadering conform artikel 9:21 WVV. De oproeping wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden verstuurd per e-mail op het adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven.

Quorum en stemming

 • Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldige stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde  leden, behalve wanneer het WVV of de statuten dit anders voorzien. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.
 • Indien er met betrekking tot een voorstel even veel voor- als tegenstemmen zijn, heeft de Voorzitter de doorslaggevende stem.
 • Punten buiten de agenda kunnen niet worden behandeld.
 • De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een Buitengewone Algemene Vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de  leden, aanwezig of vertegenwoordigd. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de  leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde  leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde  leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het belangeloos doel of het voorwerp waarvoor de VZW is op gericht of op de ontbinding, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de teller noch in de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.
 • Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere  leden worden vertegenwoordigd. Elk Lid kan maximum twee volmachten dragen.
 • De stemming kan gebeuren door afroeping door handopsteking of indien gevraagd door de Raad van Bestuur of door minstens 1/3 van de leden die aanwezig of vertegenwoorigd zijn, door geheime stemming per stembrief. Bij stemming over personen, benoeming en ontslag van bestuurders of uitsluiting van leden zal de stemming steeds geheim zijn.
 • Van elke vergadering worden notulen opgesteld die worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris-Generaal.
Artikel 5 - Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling

 • De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 9:5 e.v. WVV en bestaat uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die Lid zijn van de VZW en maximaal zeven bestuurders. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
 • Teneinde het taalevenwicht in de Raad van Bestuur te bewaren, dienen in de Raad van Bestuur minstens twee Nederlandstalige  en twee Franstalige personen te zetelen.
 • Ten minste één en ten hoogste twee leden van de Raad van Bestuur, zal een organisatie of rechtspersoon zijn die geen commerciële activiteiten van onbemande luchtvaart voert (zoals bv. een onderwijsinstelling, een vertegenwoordigingsorganisatie van werkgevers of het middenveld), maar wel over een bijzondere expertise beschikt die kan bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging. Het mandaat van dergelijke bestuurders is onbeperkt hernieuwbaar.
 • De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering individueel bij absolute meerderheid, van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden voor een termijn van vier jaar. Hun termijn eindigt op de dag van de Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, behoudens andersluidende bepaling in het benoemingsbesluit. Ingeval een plaats van een bestuurder open valt vóór het einde van de duur van het mandaat, heeft de Raad van Bestuur het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren tot de eerstvolgende Algemene Vergadering een vervanger gekozen heeft. Bestuurders zijn tot 2 keer opeenvolgend herbenoembaar. Voormelde regel met betrekking tot het maximaal aantal opeenvolgende mandaten geldt slechts vanaf de inwerkingtreding van huidige statuten, er wordt geen rekening gehouden met eerdere bestuursmandaten die werden opgenomen voorafgaand aan de inwerkingtreding van huidige statuten.
 • De Raad van Bestuur verkiest onder haar leden een Voorzitter, 2 Ondervoorzitters, een Secretaris en Penningmeester die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie . De verkiezing verloopt geheim en gebeurt individueel per functie met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.
 • De bestuurders kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover discretionair en zonder motivatie beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter en de Secretaris-Generaal van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
 • De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit.

Vergaderingen, beraadslaging en beslissing

 • De Raad van Bestuur vergadert na schriftelijke oproeping per e-mail minstens 7 dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering door de Voorzitter zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist, alsook binnen 21 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
 • De Raad wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door één van de ondervoorzitters. De vergadering wordt gehouden op de datum, plaats en uur aangewezen in de oproeping.
 • De Raad van Bestuur kan slechts besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn bestuurders fysiek of via video-conferencing of een gelijkaardige technologie aanwezig is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Indien er evenveel voor als tegenstemmen zijn, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.
 • Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de Voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
 • De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaats vond per e-mail.

Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft bij een agendapunt of belang heeft dat strijdig is met het belang van de VZW, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. Het is de Raad van Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan de Raad van Bestuur ze uitvoeren.

 • De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
 • Wanneer de VZW niet (langer) kwalificeert als een kleine vereniging volgens de criteria van artikel 3:47, § 2 WVV dient de Raad van Bestuur daarenboven in de notulen de aard van de beslissing of verrichting te omschrijven en de verantwoording ervan alsook de vermogens- rechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging op te nemen in de notulen. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
 • Ingeval de VZW een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:74 WVV de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de VZW.
 • Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Bevoegdheid – beslissingen

 • De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het belangeloos doel van de VZW, met uitzondering van die beslissingen waarvoor de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. De Raad van Bestuur is ook bevoegd voor de opmaak van een intern reglement
 • Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
 • De Raad van Bestuur kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.
 • De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering beslissingen nemen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de VZW. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet- naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Externe vertegenwoordigingsmacht

 • De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de VZW als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de VZW door de meerderheid van zijn leden.
 • Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de Voorzitter alleen handelt, of twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
 • De vertegenwoordigingsorganen kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW bij de aan- of verkoop van onroerende goederen van de VZW en de vestiging van een hypotheek en/of het goedkeuren van deelname van de VZW aan een organisatienetwerk ...]. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.
 • De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen alsook hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 6 - Dagelijks bestuur
 • Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak, alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur kan door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan één persoon (of meer personen, al dan niet bestuurders), die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden). Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één persoon draagt deze de titel van Secretaris-Generaal. Indien het dagelijks bestuur aan bijkomende personen wordt opgedragen worden deze bijkomende personen aangeduid als “dagelijks bestuurder”. De Raad van Bestuur is bevoegd voor het toezicht op het dagelijks bestuur.
 • Overeenkomstig artikel 9:10, tweede lid WVV, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de VZW als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
 • Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, geldt de bevoegdheid voor dagelijks bestuur zowel wat de interne beslissingsbevoegdheid betreft als wat de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
 • De perso(o)n(en)) belast met het dagelijks bestuur kan niet zonder toestemming van de Raad van Bestuur beslissingen nemen en rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 2500 euro te boven gaan . Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.)
 • De benoeming van de persoon belast met het dagelijks bestuur en de ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden als ook de omvang van hun bevoegdheden.
Artikel 7 - Aansprakelijkheid van de bestuurder
 • De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de VZW.
 • Tegenover de VZW en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten.
 • Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van (dagelijks) bestuur. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.
Artikel 8 - Financiering en boekhouding

Financiering

 • De VZW zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de VZW te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.
 • Daarnaast kan de VZW fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet

Boekhouding

 • Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
 • De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en koninklijk besluit van 29 april 2019, alsook alle andere toepasselijke sectorreglementering.
 • De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.
 • De jaarrekening van de VZW wordt neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:9, § 1 juncto 3:47, § 7 WVV117 en het koninklijk besluit van 29 april 2019.
Artikel 9 - Communicatie
 • De VZW is bereikbaar via de website www.belgiandronefederation.be en het e-mailadres aldaar opgegeven.
 • De leden hebben het exclusieve recht om het erkende logo van De Belgian Drone Federation te gebruiken conform de huisstijl van de vereniging.
 • Raad van Bestuur kan bij collegiaal besluit een reglement uitvaardigen met betrekking tot het gebruik van het logo en de huisstijl van de vereniging door de leden.
Artikel 10 - Ontbinding
 • De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 van deze statuten.
 • De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid vereist voor een wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel, zoals bepaald in deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij “VZW in vereffening” is overeenkomstig artikel 2:115, § 1 WVV.
 • Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering een vereffenaar waarvan zij de opdracht zal omschrijven.
 • In geval van ontbinding en vereffening moet het vermogen van de VZW worden toegekend aan een vzw met gelijkaardig doel. De VZW moet werkzaam zijn in België. De Raad van Bestuur is vervolgens gelast met de uitvoering van deze beslissing.
 • Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:7, 2:13 en 2:136 WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

 

Opgemaakt en ondertekend te Brussel op 16 januari 2020
In zoveel exemplaren als partijen. Elke partij verklaart hierbij een exemplaar te hebben ontvangen