BeUAS vzw

 1. De naamloze vennootschap VLAAMS INSTITUUT VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK opgericht bij decreet van het Vlaams Parlement van 23 januari 1991 met ondernemingsnummer 244.195.916 met zetel te 2400 MOL, Boeretang 200,

 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AUREA IMAGING met ondernemingsnummer 896.845.865 met zetel te 1930 ZAVENTEM, Watertorenlaan 1,

 3. De naamloze vennootschap GATEWING met ondernemingsnummer 899.848.709 met zetel te 9000 GENT, Ottergemsesteenweg 439 / 11,

 4. De vennootschap onder firma FLIGHT PLUS met ondernemingsnummer 843.543.375 met zetel te 9000 GENT, Franklin Rooseveltlaan 349 / 46,

 5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VIDRONE met ondernemingsnummer 843.333.737 met zetel te 2060 ANTWERPEN, Oude Steenweg 33,

 6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GEOID met ondernemingsnummer 871.935.077 met zetel te 3001 HEVERLEE, Interleuvenlaan 62 zone 2,

is overeengekomen : er wordt hierbij overgegaan tot de oprichting van een vereniging zonder winstgevend doel overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.

De statuten van deze vereniging worden vastgesteld als volgt

Naam - zetel - doel - duur

Artikel 1. - Naam
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam:

"Belgian Unmanned Aircraft Systems Association", in het kort “BeUAS”, hierna vereniging genoemd. Beide namen kunnen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstgevend doel”.

 

Artikel 2. - Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te 1040 Brussel, Witte Patersstraat 4 in het gerechtelijk arrondissement van Brussel. Hij mag worden overgebracht naar een andere plaats in België bij besluit van de Raad van Bestuur. Dit besluit moet binnen de maand bekend gemaakt worden in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad.

 

Artikel 3. - Doel

De vereniging heeft tot doel de behartiging van de belangen voor het onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik, dienstverlening en toepassingen, hierna “gebruik”, van allerlei onbemande geïdentificeerde luchtvaartsystemen in België.

Zij treedt op als vertegenwoordigster naar de diverse gevestigde instanties, zowel binnen als buiten de luchtvaart en in binnen en buitenland.

Inzonderheid verstrekt zij aan alle leden alle informatie omtrent de procedures en het gebruik van deze onbemande geïdentificeerde luchtvaartsystemen met alle aandacht voor een maximale veiligheid zoals dat in de luchtvaart vereist is.

Zij kanaliseert daarbij de diverse al dan niet uiteenlopende belangen van haar leden in functie van het groepsbelang, vanuit een positie die onafhankelijk is van doch wel loyaal aan zijn eigen instelling of bedrijf, dit alles met het oog op het ontwikkelen van een hoog professioneel niveau van haar leden. De vereniging laat zich niet in met de bevordering van het recreatief karakter van de onbemande geïdentificeerde luchtvaartsystemen zoals modelvliegtuigen.

Zij kan daartoe vergaderingen, contactdagen, seminaries, congressen, studiedagen, vormings- en bijscholingscursussen organiseren, hoegenaamd ook, zonder dat deze opsomming beperkend weze. Zo kan de vereniging studies, onderzoeken, projecten opzetten, bevorderen of coördineren op technisch, economisch, ecologisch, sociologisch en juridisch gebied van aard om de bevordering, de milieuvriendelijkheid en de veiligheid van het gebruik van onbemande geïdentificeerde luchtvaartsystemen te verzekeren.

De vereniging kan optreden als exploitant van een aantal terreinen voor deze onbemande geïdentificeerde vliegende tuigen met als doel testen, opleidingen en demonstraties.

De vereniging beoogt in het bijzonder de coördinatie en bevordering van de initiatieven door haar leden genomen in het kader van de hoger vermelde doelstellingen.

Alle activiteiten welke bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de vereniging, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks en al dan niet uitdrukkelijk vermeld in deze, mogen worden gesteld, mits goedkeuring van de Raad van Bestuur.

 

Artikel 4. - Duur

De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

 

Artikel 5. – Logo

De leden van de vereniging hebben het exclusieve recht om het erkende logo van BeUAS te gebruiken en te reproduceren in welke vorm dan ook.

Leden

Artikel 6. Lidmaatschap

Alle rechtspersonen en eenmanszaken die betrokken zijn bij het onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik, dienstverlening en toepassingen van onbemande geïdentificeerde luchtvaartsystemen in België kunnen lid worden van de vereniging. Zij zijn de werkende leden van de vereniging. Alle natuurlijke personen die betrokken zijn bij het onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik, dienstverlening en toepassing, erkend door hun expertise, van onbemande geïdentificeerde luchtvaartsystemen in België kunnen gecoöpteerd worden door de Raad van Bestuur. Voorts worden deze toegetreden leden benoemd.

Om lid te worden moet een lidmaatschapsverklaring, in de vorm door de Raad van Bestuur bepaald, ondertekend worden en moet het lidgeld betaald zijn. Het lidmaatschap moet met een gewone meerderheid ter goedkeuring gestemd worden door de Raad van Bestuur.

 

Artikel 7. - Leden

De werkende leden van de vereniging vormen de Algemene Vergadering. Het aantal werkende leden is onbeperkt maar mag nooit minder zijn dan drie. Toegetreden leden mogen de Algemene Vergadering bijwonen.

 

Artikel 8. - Uittreding, uitsluiting

Elk lid is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan een lid schorsen indien het betreffende lid een inbreuk doet op de huidige wetgeving van welke aard dan ook of het doel van de vereniging niet steunt door anders te handelen.

De schorsing blijft gelden tot 

 1. De Raad van Bestuur de schorsing intrekt, indien de Algemene Vergadering zich nog niet heeft uitgesproken,

 2. De Algemene Vergadering de schorsing verder laat gelden tot een periode gedefinieerd door de Algemene Vergadering, indien deze periode niet gedefinieerd is geldt de schorsing tot de volgende Algemene Vergadering,

 3. De Algemene Vergadering de schorsing vernietigt met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen,

 4. De Algemene Vergadering het lid heeft uitgesloten

Een schorsing betekent dat het lid wel nog opgenomen is in de vereniging maar geen rechten meer kan uitoefenen in de vereniging voor de duur van de schorsing voor zolang de voorwaarden om lid te zijn vervult zijn.

De Algemene Vergadering kan te allen tijde een lid uitsluiten mits een beslissing hiertoe met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

 

Artikel 9. - Geen aanspraak op vermogen

Een uittredend, ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit van de vereniging en kan geen teruggave vorderen van de door hem betaalde bijdragen noch een vergoeding eisen voor door hem geleverde prestaties.

Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden, in vereffening, gefailleerd of ontbonden lid.

Een uittredend, ontslagnemend of uitgesloten lid of de rechthebbenden van een overleden, in vereffening, gefailleerd of ontbonden lid, kunnen geen inzage vorderen van de rekeningen van de vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrijving vorderen.

Algemene Vergadering

Artikel 10. - Samenstelling

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden, en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij afwezigheid, de ondervoorzitter of het oudste aanwezige lid van de Raad van Bestuur.

Het aantal werkende leden van de vereniging bedraagt te allen tijde minstens één persoon meer dan het aantal leden van de Raad van Bestuur.

Elk werkend lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering, met in achtneming van de bepalingen vermeld in artikel 6. Indien een werkend lid een ander werkend lid vertegenwoordigt, heeft het een schriftelijke volmacht nodig om te kunnen deelnemen aan de stemming voor diegene die hij vertegenwoordigt. Toegetreden leden hebben geen stemrecht.

 

Artikel 11. - Bevoegdheden

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar zijn toegekend door de wet en door de onderhavige statuten.

Behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering:

 1. het uitstippelen van het algemeen beleid;

 2. het innemen van standpunten betreffende:

  1. wetswijzigingen die de onbemande luchtvaart betreffen;

 3. het voorstellen van oplossingen voor de onbemande luchtvaart aan de betreffende instanties;

 4. de goedkeuring van de begroting en de rekeningen;

 5. de goedkeuring van het jaarverslag;

 6. de wijziging van de statuten;

 7. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;

 8. aanduiding van de afgevaardigden voor de UAS joint meeting als daarbuiten indien anders dan de Raad Van Bestuur;

 9. de benoeming, ontslag en kwijting van de leden van de Raad van Bestuur.

 

Artikel 12. - Oproeping

De algemene vergadering moet minimum tweemaal per jaar worden bijeengeroepen. De algemene vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen:

 • in de gevallen bepaald bij de wet;

 • telkens wanneer de Raad van Bestuur dit nodig acht;

 • alsook telkens indien één/vijfde van de werkende leden het vraagt.

  Alle leden moeten erop uitgenodigd worden.

De algemene vergadering wordt, minstens veertien dagen vooraf, bij gewone brief, e-mail of via ieder ander beschikbaar communicatiemiddel, door de Voorzitter of de secretaris namens de Raad van Bestuur bijeengeroepen.

De oproeping bevat dag, uur en plaats alsmede de agenda van de vergadering wanneer die beschikbaar is.

Ieder voorstel dat ondertekend is door één/vijfde van de werkende leden moet op de agenda worden geplaatst.

Behalve in de gevallen voorzien bij artikelen 8, 12 en 20 van de VZW-wet, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de punten die niet op de agenda vermeld zijn, mits ten minste de helft van de werkende leden aanwezig zijn.

De Voorzitter beslist over de wijze van stemming, evenwel kan elk werkend lid om een geheime stemming verzoeken.

 

Artikel 13. - Vertegenwoordiging

Een werkend lid kan zich door een ander werkend lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen mits bekendmaking van die vertegenwoordigen bij het begin van de vergadering. Toegetreden leden kunnen zich niet laten vervangen.

Een werkend lid kan slechts één ander werkend lid vertegenwoordigen.

 

Artikel 14. - Stemming

Op de algemene vergadering hebben alle werkende leden een gelijk stemrecht.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde werkende leden, behoudens andersluidende bepalingen in de wet of in onderhavige statuten.

Bij staking van stemmen geeft de stem van de Voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, de doorslag.

 

Artikel 15. - Voorzitterschap

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ingeval hij verhinderd is, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige ondervoorzitter en bij afwezigheid van ondervoorzitter door de oudste der aanwezige bestuurders.

 

Artikel 16. - Statutenwijziging en vereffening

De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de wijziging van de statuten en over de ontbinding van de vereniging indien de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de VZW-wet worden nageleefd.

 

Artikel 17. - Notulen en bekendmaking

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgesteld in notulen die worden ondertekend door de Voorzitter of een andere bestuurder.

Deze notulen worden bewaard op de zetel van de vereniging waar alle leden ze kunnen raadplegen.

Alle leden of derden, die van een belang doen blijken, kunnen uittreksels of afschriften van de notulen vragen die worden ondertekend door de Voorzitter of de secretaris.

Iedere wijziging van de statuten moet binnen vijftien dagen van haar dagtekening worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de Raad van Bestuur.

Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder.

Ingeval de belanghebbenden geen lid zijn van de vereniging, is de inzage ervan afhankelijk van de toelating vanwege de Voorzitter, of bij zijn afwezigheid en na uitdrukkelijk verzoek, van de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur

Artikel 18.– Verkiezing en samenstelling

De Algemene Vergadering kiest tweejaarlijks tijdens de installatievergadering onder haar werkende leden bij gewone meerderheid de bestuurders. Toegetreden leden kunnen niet verkozen worden.

Aldus worden zeven bestuurders verkozen met een minimum van drie: een Voorzitter; twee ondervoorzitters; een secretaris; een penningmeester en twee extra bestuurders.

Zij zijn herkiesbaar.

De bestuurders mogen niet van eenzelfde bedrijf, eenzelfde Raad van bestuur of eenzelfde juridische eenheid komen.

 

De algemene vergadering kan te allen tijde een einde stellen aan hun mandaat of in hun vervanging voorzien mits beslissing van de Algemene Vergadering met twee derde meerderheid.

Artikel 19. - Persoonlijke verbintenissen

De beheerders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van het ontvangen mandaat.

Artikel 20. – Oproeping – Stemming - Notulen

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of de secretaris.

Ingeval de Voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter of door de oudste der aanwezige bestuurders.

De Raad van Bestuur kan slechts besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen geeft de stem van de Voorzitter, of van diegene die hem vervangt de doorslag.

Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de Voorzitter of de secretaris.

De afschriften of uittreksels die moeten worden voorgelegd, worden door de Voorzitter of secretaris ondertekend.

De besluiten en interne besprekingen van de Raad van Bestuur zijn vertrouwelijk. Elk lid van de Raad van Bestuur is gehouden tot vertrouwelijkheid gedurende de uitoefening van zijn mandaat alsook gedurende een periode van ten minste zes maanden na de beëindiging van zijn mandaat.

Artikel 21. - Bevoegdheid

De Raad van Bestuur kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering of die strijdig zijn met de wet.

Artikel 22. - Vertegenwoordiging

De vereniging wordt in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de Voorzitter van de Raad van Bestuur alleen handelend of door twee bestuurders samen optredend.

Artikel 23. - Bezoldiging

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, onverminderd de gebeurlijke vergoeding voor de door hen gemaakte kosten binnen de uitoefening van hun mandaat.

Inkomsten - Eigendom

Artikel 24. - Inkomsten

De Vereniging vindt haar middelen in:

1. de toelagen, giften en legaten die de vereniging gemachtigd is te ontvangen van de openbare machten, private organismen en particulieren;

2. het door de leden jaarlijks gestorte lidgeld, waarvan het maximaal bedrag vijfhonderd euro zal bedragen. Voor toegetreden leden bedraagt dit lidgeld maximaal €150 per jaar.

3. de vergoeding voor de prestaties die de vereniging verricht in het kader van haar maatschappelijk doel;

 

Artikel 25. - Beheer

Ieder lid blijft eigenaar van de roerende en de onroerende goederen die hij in beheer en gratis ter beschikking stelt van de Vereniging, tenzij hij zelf anders bepaalt.

De verdere overdracht in beheer aan derden of vestiging van zakelijke rechten op deze goederen kan slechts gebeuren mits het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de eigenaar.

Begroting en rekeningen

Artikel 26. - Boekjaar - balans - begroting

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december, uitgezonderd het eerste boekjaar dat loopt van de oprichting tot en met eenendertig december van het volgende jaar.

Bij het einde worden de inventaris en de jaarrekening opgemaakt alsmede de begroting voor het volgend jaar.

Deze worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen.

De rekeningen en begroting moeten ten minste acht dagen voor deze vergadering op de zetel beschikbaar zijn.

 

Artikel 27.- Bestemming van het resultaat

Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging, en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.

Ontbinding en vereffening

Artikel 28. - Ontbinding

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt.

De vereniging kan voor het verstrijken van haar duur ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 20 van de VZW-wet of door een gerechtelijke beslissing.

In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld.

 

Artikel 29. - Vereffeningssaldo

In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden overgedragen worden aan een vereniging, stichting of instituut die hetzelfde doel als de vereniging nastreeft.

Indien er verschillende dergelijke instellingen zijn, zal de algemene vergadering een keuze maken, of naar haar goedvinden de goederen verdelen onder de instellingen die in aanmerking komen.

Indien geen instelling gekend is met een gelijkaardig doel, zal de algemene vergadering de goederen toewijzen aan één of meerdere verenigingen, stichtingen of instituten die een doel nastreven dat in enige mate verwant is met het doel van onderhavige vereniging

 

Artikel 30. – Andere

Het huishoudelijk reglement, opgesteld door de Raad van Bestuur, en goedgekeurd met twee derde meerderheid door de Algemene Vergadering maakt integraal deel uit van de vereniging. Het bepaalt de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van een Algemene Vergadering. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten en elke andere wet.

Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake verenigingen van overeenkomstige toepassing.

Overgangsbepalingen :

 1. Als huidige leden worden aanzien de ondertekenende partijen en dit indien zij binnen de maand deze statuten goedkeuren.

 2. De huidige verkozen Raad van Bestuur van de vzw BeUAS. zal fungeren als Raad van Bestuur tot de eerste Algemene Vergadering, die tevens een installatievergadering zal zijn : te weten de ondergetekenden in deze sub 1 tot en met 5.

 

 

Opgemaakt en ondertekend te Antwerpen op 4 juli 2012.
In zoveel exemplaren als partijen. Elke partij verklaart hierbij een exemplaar te hebben ontvangen